Press release, july 2022

Artificial intelligence will safeguard children and young people online: Dream team of Norwegian investors will contribute to international growth to prevent cyber grooming and toxicity

Firda, Antler, Wiski and Startuplab have invested in Aiba AS, a startup from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Together, they will take the company out into the world to stop cyber grooming and toxicity against children and young people around the world.

“We have funding, access to expertise and networks from Norway’s most experienced technology founders. We will now hire top talents who share our vision of safe digital lives for kids and young people, and who are motivated to take part in a global journey “, says Hege Tokerud, CEO of Aiba.

“Wiski Capital invests in the top companies and entrepreneurs who are dedicated to make the world a better place. The challenges with internet safety that Aiba’s technology adresses, in combination with the team, make us proud to be investors and to contribute to Aiba ”, says Lars Lydersen, partner in Wiski Capital and chairperson of Aiba.

 

Aiba is a spin-off from the information security environment at NTNU and offers solutions to, among others, gaming companies and public authorities to secure children and young people on digital platforms. Aiba does this by using artificial intelligence, machine learning and behavioral biometrics that can detect and predict potentially harmful conversations in real-time at an early stage.

“It is incredibly motivating to see that a research idea that started many years ago has now become a company with international ambitions and heavy players behind it. The university’s vision is knowledge for a better world and Aiba is a great example of this “, says Nils Kalstad who heads NTNU’s Department of Information Security and Communication Technology.

There are over 3 billion users on the Internet today and one in three is under the age of 18. An excessive proportion of them have experienced unwanted approaches from adults with dishonest intentions. For many, they will be harmed for life. Aiba’s solution is a major step towards detecting this type of behavior while it is happening, and can thus to a far greater extent prevent escalation to more serious abuses. 

“There is no indication that children will spend less time online in the future, so such a solution is instrumental in protecting the most precious thing we have – our children. The environment for information security and biometrics at Gjøvik is world leading and the team behind Aiba is very solid. StartupLab is pleased to be able to contribute to Aiba’s vision of making the Internet a safer place”, says Lise Fulland, Investment Director at StartupLab

Aiba is on its way to test the solution together with the Norwegian police and global gaming companies. “We are proud to work with ambitious companies that show great social responsibility. Our partners really care about their users and the safety of children and young people online”, says Hege Tokerud. 

“Child safeguarding issues are of paramount importance for MovieStarPlanet. This means that are we committed to creating online games that are fun and safe for children to engage with. A safety by design philosophy is encompassed in our approach to developing, maintaining, and moderating the games that we produce. We are therefore proud to collaborate with Aiba in relation to the artificial intelligence tools they are developing to further ensure that children are safeguarding when playing online games. It is important that human Moderation is combined with effective AI tools as part of comprehensive child safeguarding policies and procedures. We have been impressed by the knowledge, skill and professionalism that Aiba have shown in developing AI tools to protect children online and we are looking forward to incorporating these tools in the games that we produce, as part of our child safeguarding measures,” says Vernon Jones, Head of Safety and Support in MovieStarPlanet.

The goal is to detect high-risk conversations before harmful activity occurs for the child, this can be, for example, picture and video exchanges or agreements about physical meetings.

“The police’s main strategy is to prevent crime. The police do the most good for themselves by preventing crime from happening instead of repairing it afterwards. An increasing number of children and young people are exposed to online grooming every day and more have their lives ruined. This is not a problem the police can investigate or stop alone. The police must to a greater extent cooperate with public agencies, voluntary actors and the business community to get ahead of crime. The Innlandet Police have chosen to cooperate with Aiba because we strongly believe that their tools will prevent children and young people from being exposed to cyberbullying and unwanted actions from adults with dishonest intentions “, says Rune Otterstad, Operations Unit Manager at the Innlandet Police in Norway.

About Aiba AS

Aiba AS was established on 1 April 2022 in Gjøvik. The company is based on the research of Professor Patrick Bours’ team at the Department of Information Security and Communication Technology at NTNU, while the commercialization work was under the auspices of NTNU Technology Transfer AS until the company was established. The founding team consists of Patrick Bours (inventor), Hege Tokerud (CEO), Gard Støe (CTO) and Sushma Venkatesh (AI / ML expert), and continues to grow. In addition, the company´s experienced a board consisting of Lars Lydersen, Anne-Lise Waal and Ralph Natter Berg. Aiba has raised over 7 MNOK in pre-seed round in June / July 2022 from, among others, Wiski Capital, Firda Seed, Antler, Startuplab, Anne Lise Waal, Ralph Natter Berg, Christian Hedløv Engh and Christian Hager.

About MovieStarPlanet

MovieStarPlanet ApS is the global company behind MovieStarPlanet, BooniePlanet and BlockStarPlanet – the games and social networks for kids. Since launch in Denmark in 2009, MovieStarPlanet ApS has experienced explosive growth. Their games are live in 16 countries across 11 European markets as well as the United States, Canada, Australia and New Zealand. Globally we rank among the most popular virtual worlds for the target group with more than 400 million registered profiles.

Contact:
Hege Tokerud, CEO Aiba AS, + 47 996 42 077, hege@aiba.ai

Kunstig intelligens skal trygge barn og unge på nett: Drømmelag av norske investorer skal bidra til internasjonal vekst for å hindre nettovergrep

 

Firda, Antler, Wiski og Startuplab har investert i NTNU startupen Aiba. Sammen skal de ta selskapet ut i verden for å avverge nettovergrep mot barn og unge i hele verden. 

“Vi har fått ressurser, tilgang på kompetanse og nettverk fra Norges mest erfarne teknologigrundere. Nå skal vi ansette de beste av de beste som deler vår visjon om å sikre barn og unges digitale liv, og som er motivert til å være med på en global reise”, sier Hege Tokerud, CEO i Aiba.

“Wiski Capital investerer i de råeste selskapene og gründerne som er dedikerte til å drive verden i en bedre retning. Utfordringene med trygghet på internett som Aiba sin teknologi løser, i kombinasjon med teamet gjør oss stolte av å være investorer og å bidra inn i Aiba”, sier Lars Lydersen, partner i Wiski Capital og styreleder i Aiba.

Aiba er en spin-off fra informasjonssikkerhetsmiljøet ved NTNU Gjøvik og tilbyr løsninger til blant annet spillselskaper og offentlige myndigheter for å trygge barn og unge på digitale plattformer. Dette gjør vi ved å ta i bruk kunstig intelligens, maskinlæring og adferdsbiometri som tidlig kan gjenkjenne og predikere potensielt skadelige samtaler i sanntid. 

“Det er utrolig inspirerende å se at en forskningsidé som startet for mange år siden nå er blitt til selskap med internasjonal ambisjoner og tunge aktører i ryggen. NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden og  Aiba er et eksempel på dette”, sier Nils Kalstad som leder NTNUs Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. 

En av tre brukere på internett er under 18 år, og en altfor stor andel av dem har opplevd uønskede tilnærmelser fra voksne med uærlige hensikter. For mange blir det en skade for livet. Aiba sin løsning er et stort steg på veien mot å detektere denne typen atferd mens den skjer, og kan dermed i langt større grad forhindre eskalering til mer alvorlige (nett)overgrep. 

“Det er ingenting som tyder på at barn skal tilbringe mindre tid online i fremtiden, så en slik løsning er instrumentell for å beskytte det mest dyrebare vi har – våre barn. Miljøet for informasjonssikkerhet og biometri på Gjøvik er verdensledende og teamet bak Aiba er veldig solid. Startuplab er glade for å kunne bidra inn i Aiba sin visjon om et tryggere internett.”, sier Lise Fulland, investeringsdirektør i StartupLab

Aiba er godt igang med å teste løsningen sammen med norsk politi og globale gamingselskaper. 

“Vi er stolte av å jobbe med ambisiøse selskaper som viser et stort samfunnsansvar. Våre partnere bryr seg virkelig om brukerne sine og sikkerheten til barn og unge på nett”, sier Hege Tokerud. 

“Å sikre barn og unge har topp prioritet hos MovieStarPlanet. Det betyr at vi er forpliktet til å lage spill som er både morsomme og trygge for barn. “Safety by design” er en filosofi vi benytter når vi utvikler, vedlikeholde og moderere spillene vi produserer. Vi er stolte av å samarbeide med Aiba for å utvikle verktøy basert på kunstig intelligens for å ytterligere å sikre at barn blir ivaretar når de spiller online spill. Det er viktig at menneskelig moderering kombineres med effektive kunstig intelligens-verktøy som en del av omfattende retningslinjer og prosedyrer for barnesikring. Vi er imponert over kunnskapen, dyktigheten og profesjonaliteten som Aiba har vist i utviklingen av løsningen sin for å beskytte barn og unge på internett. Vi ser frem til å inkludere verktøyene i spillene vi produserer, som er en del av tiltakene vi gjør for å sikre barn og unge på plattformen vår”, sier Vernon Jones, Head of Safety and Support i MovieStarPlanet Aps.

”Child safeguarding issues are of paramount importance for MovieStarPlanet. This means that we are committed to creating online games that are fun and safe for children to engage with. A safety by design philosophy is encompassed in our approach to developing, maintaining, and moderating the games that we produce. We are therefore proud to collaborate with Aiba in relation to the artificial intelligence tools they are developing to further ensure that children are safeguarding when playing online games. It is important that human Moderation is combined with effective AI tools as part of comprehensive child safeguarding policies and procedures. We have been impressed by the knowledge, skill and professionalism that Aiba have shown in developing AI tools to protect children online and we are looking forward to incorporating these tools in the games that we produce, as part of our child safeguarding measures.”, sier Vernon Jones, Head of Safety and Support i MovieStarPlanet Aps.

Målet er å detektere høyrisikosamtaler før det oppstår skadelig aktivitet for barnet, dette kan feks være bilde- og videoutveklsling eller avtaler om fysiske møter. 

“Politiets hovedstrategi er å forebygge kriminalitet. Politiet gjør størst nytte for seg ved å hindre at kriminalitet skjer i stedet for å reparere i etterkant. Et økende antall barn og unge blir utsatt for online-grooming hver dag og flere får livene sine ødelagt. Dette er ikke et problem politiet kan etterforske seg ut av eller stanse alene.  Politiet må i større grad samarbeide med offentlige etater, frivillige aktørerer og næringsliv for å komme i forkant av kriminalitet. Politiet i Innlandet har valgt å samarbeide med Aiba fordi vi har stor tro på at deres verktøy vil hindre at barn og unge blir utsatt for nettovergrep og uønskede handlinger fra voksne personer med uærlige hensikter”, sier Rune Otterstad, Driftsenhetsleder i Politiet Innlandet. 

Mer om Aiba AS

Aiba AS ble etablert 1.april 2022 på Gjøvik. Selskapet er basert på forskningen til professor Patrick Bours sitt team ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, mens kommersialiseringsarbeidet var i regi av NTNU Technology Transfer AS frem til selskapsetablering. Founding team består av Patrick Bours (oppfinner),  Hege Tokerud (CEO), Gard Støe (CTO) og Sushma Venkatesh (AI/ML ekspert). Selskapet har rekruttert et erfarent styre som består av blant annet Lars Lydersen, Anne-Lise Waal og Ralph Natter Berg. 

Selskapet har hentet over 7 MNOK i friske penger juni/juli 2022 fra blant annet Wiski Capital, Firda Seed, Antler, Startuplab, Anne Lise Waal, Ralph Natter Berg, Christian Hedløv Engh og Christian Hager. 

Kontakt: Hege Tokerud, CEO Aiba, +4799642077, hege@aiba.ai 

Patrick Bours, Sushma Venkatesh
Gard Støe, Hege Tokerud, Patrick Bours, Sushma Venkatesh